Pravidla letní soutěže

I. Pořadatel a organizátor soutěže

1: Prázdninová soutěž (dále jen „soutěž“) bude probíhat na webu www.raketka.cz. Pravidla soutěže sestávají z těchto Všeobecných pravidel soutěže (dále jen „Všeobecná pravidla soutěže“) a jejího zadání.

2: Organizátorem soutěže je společnost Mladá fronta a.s., se sídlem Praha 4 - Modřany, Mezi Vodami 1952/9, PSČ: 143 00, IČ: 49240315, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1988 (dále jen „organizátor“).

II. Termín a lokalizace

1: Soutěž probíhá od 1. 7. 2019 - 31.8. 2019 včetně (dále jen „doba trvání soutěže“).

2: Soutěž probíhá na území České republiky.

III. Podmínky účasti v soutěži

1: Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 15 let a s doručovací adresou v České republice, která je zároveň zaregistrovaným a ověřeným uživatelem webu www.raketka.cz, mimo osob dle článku III. odstavce 2 Všeobecných pravidel soutěže (dále jen „soutěžící“ nebo „účastník“).

2: Soutěže se nemohou zúčastnit a jsou z ní vyloučeni zaměstnanci organizátora, obchodní partneři a dodavatelé organizátora včetně jejich zaměstnanců a spolupracovníků a dále veškeré osoby podílející se na organizaci a zajišťování průběhu soutěže, jakož i osoby výše uvedeným osobám v poměru osoby blízké ve smyslu ustanovení § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

IV. Princip soutěže

1: Soutěž bude rozdělena na 3 cykly v průběhu celé soutěže, termíny cyklů jsou uvedeny níže. V každém cyklu budou celkem 3 soutěžní hry, dohromady tedy bude 9 soutěžních her. Soutěž bude mít dohromady 10 výherců.

Termíny cyklů:

1) 1. 7. 2018 - 21. 7. 2018.

2) 22. 7. 2018 - 11. 8. 2018.

3) 12. 8. 2018 - 31. 8. 2018.

Bodové hodnocení:

Za první místo v soutěžní hře dostane soutěžící 3 body, za druhé místo v soutěžní hře dostane soutěžící 2 body, za třetí místo v soutěžní hře dostane soutěžící 1 bod. Hodnotící kritéria: Soutěžící může dostat navíc 1 bod v každém cyklu za sdílení soutěžního příspvěku na sociální sítí facebook.com. Soutěžící tedy může dostat maximálně 3 body za sdílení soutěže v každém cyklu. Pro připsání extra soutěžního bodu musí soutěžící sdílet příspěvěk veřejně a poté musí soutěžící zaslat název účtu, na kterém příspěvěk sdílel, a to na e-mailovou adresu: mauler@mf.cz. Odkaz na soutěžní příspěvek: facebook.com/Raketka.cz/photos/a.513051445428145/2422299001170037/?type=3&theater.

Výherci celé soutěže budou vylosováni ze všech soutěžících, kteří dosáhli alespoň 1 bodu v kterémkoliv cyklu. Zařazeni do slosování budou tolikrát, kolik získali bodů celkem. Výherci celé soutěže budou zveřejněni nejpozději 14. 9. 2019 na webové stránce www.raketka.cz/letni-soutez-milica.

Soutěžící se zavazuje k tomu, že bude soutěžit pouze na jednom řádně ověřeném účtu. Pokud bude soutěžící používat více než jeden účet, bude ze soutěže vyřazen. Soutěžící se zavazuje k tomu, že nepředá přístup ke svému účtu žádné jiné osobě. Soutěžící se zavazuje k tomu, že bude hrát v rámci fair play a že nebude využívat žádný software třetí strany, který by mu mohl pomoci k vylepšení výsledků v soutěžních hrách.

2: Soutěžní příspěvek nesmí:

a) být v rozporu s platnými právními předpisy na území České republiky;

b) obsahovat jakákoli nevhodná vyjádření, která by byla v rozporu s dobrými mravy, s obecně přejímanými pravidly slušnosti a mravnosti nebo která by snižovala lidskou důstojnost;

c) obsahovat prvky pornografie, násilí, pohoršující nebo jinak nevhodný obsah;

d) hanobit národ, rasu, etnickou nebo jinou skupinu osob;

e) podněcovat nebo schvalovat trestnou činnost nebo navádět k nemravnému jednání;

f) obsahovat prvky nebo části, ke kterým uplatňují práva třetí osoby, zejména práva autorská nebo práva související s právem autorským, práva k průmyslovému vlastnictví jako např. ochranné známky nebo označení původu a jiná práva k duševnímu vlastnictví;

g) obsahovat skrytou reklamu;

h) jakýmkoli způsobem poškozovat dobré jméno organizátora. Rozhodnutí o tom, zda soutěžní příspěvek splňuje podmínky tohoto odstavce, náleží výhradně organizátorovi.

3: Výhru získá soutěžící, který získá celkem alespoň 1 bod a bude vylosován. V prvním losování bude vylosován výherce 1. ceny, ve druhém losování bude vylosován výherce 2.ceny, ve třetím losování bude vylosován výherce 3.ceny. Výherci 4. – 10. místa budou vylosováni stejným způsobem. Losování bude probíhat dne 10. 9. 2019. Soutěž bude mít dohromady 10 výherců. Výhry budou zaslány prostřednictvím České pošty na adresu výherce, kterou výhece sdělí Organizátorovi interní poštou webu www.raketka.cz, případně je možnost vyzvednou výhru osobně v sídle Organizátora , popř. na pobočce v Brně – dle dohody Organizátora s výhercem.

4: Výherce se o své výhře bude moci dozvědět na webu www.raketka.cz, kde bude zveřejněn. Organizátor bude také informovat interní poštou webu.

V. Výhra v soutěži

1: Celá soutěž:

- 1. místo - Vibe-Tribe® Troll 2.0 rezonanční reproduktor +100.000 herních zkušeností.

- 2. místo – Brýle k počítači Barner Brand® Barner 2.0 + 100.000 herních zkušeností.

- 3. místo - inCharge® All-in-one USB-Lightning/Micro USB/USB-C, 0,08m + 100.000 herních zkušeností.

- 4. místo - 100.000 herních zkušeností.

- 5. místo - 80.000 herních zkušeností.

- 6. místo - 50.000 herních zkušeností.

- 7. místo - 20.000 herních zkušeností.

- 8. místo - 15.000 herních zkušeností.

- 9. místo - 10.000 herních zkušeností.

- 10. místo - 5.000 herních zkušeností.

VI. Odpovědnost organizátora za průběh soutěže a ochrana osobních údajů

1: Organizátor soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním a průběhem soutěže, a to včetně jejího přerušení, odložení, odvolání či úprav Všeobecných pravidel soutěže. Organizátor soutěže je oprávněn kdykoli v průběhu soutěže měnit Všeobecná pravidla soutěže, tj. i způsoby určení výherců, druhy výher, a ve výjimečných případech soutěž i zrušit. Oprávnění organizátora zasahovat do průběhu soutěže zahrnuje i právo organizátora nepřiznat soutěžícímu výhru v soutěži, bude-li mít organizátor podezření, že soutěžící porušil či se pokusil obejít Všeobecná pravidla soutěže. V takových případech je organizátor oprávněn soutěžícího vyloučit ze soutěže, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách náleží vždy organizátorovi soutěže.

2: Výhry nelze vymáhat soudní cestou. Výhry nelze vyplatit v penězích ani za ně poskytnout jinou nepeněžitou náhradu. Organizátor soutěže je současně oprávněn kdykoli v průběhu soutěže měnit druhy výher.

3: Organizátor soutěže neodpovídá za ztrátu, poškození, zničení, či nedoručení oznámení o výhře či samotné výhry, které nemůže ovlivnit. Tedy jakékoli chyby na straně poskytovatele elektronických komunikačních služeb a dalších dodavatelů.

4: Veškeré osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa nebo e-mailová adresa, budou použity výhradně v souvislosti s pořádáním soutěže a nebudou zpřístupněny žádné třetí straně. Veškerá zpracovávání údajů prováděné v souvislosti s touto soutěží se řídí následujícími pravidly pro zpracování osobních údajů: https://www.mf.cz/zprava/66-informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/.

5: Účastí v soutěži dle článku III. Všeobecných pravidel soutěže soutěžící souhlasí s tím, že organizátor je oprávněn bezplatně užít v souladu s ustanovením § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jejich jméno, příjmení a podobiznu v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech organizátora v souvislosti s prezentací této soutěže, vyhlášením vítězů soutěže a prezentace organizátora.

VII. Závěrečná ustanovení

1: Organizátor neodpovídá za úplnost výtažku z Všeobecných pravidel soutěže, který může být ve zkrácené verzi uveřejněn na propagačních či jiných materiálech v souvislosti se soutěží. Všeobecná pravidla soutěže jsou považována v rámci soutěže za jediná úplná.

2: Účast v soutěži je dobrovolná a soutěžící svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s Všeobecnými pravidly soutěže. Jakékoli porušení nebo obcházení těchto Pravidel soutěžícím či pokus o jejich zneužití je důvodem pro okamžité vyloučení takového soutěžícího ze soutěže.

3: Všeobecná pravidla soutěže jsou účastníkům k dispozici na internetových stránkách www.raketka.cz a každý účastník je povinen seznámit se s úplnými Všeobecnými pravidly soutěže, které se pro něj účastí v soutěži stávají závaznými.

4: Soutěž není sponzorovaná, podporována, spravovaná nebo spojena se sociální sítí Facebook, společností Facebook Inc. nebo Facebook Ireland Limited. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace organizátorovi soutěže a nikoliv společnosti Facebook Inc. nebo Facebook Ireland Limited. V případě jakýchkoliv dotazů se soutěžící mohou obrátit s dotazem na emailovou adresu mauler@mf.cz.

V Praze dne 1. 7. 2018

 

zpět na seznam článků

Autor: Redakce   |   Publikováno: 26. 06. 2019   |   Zobrazeno: 1814x